Divadlo Pôtoň finalizuje dvojdňovým programom projekt Psota na Slovensku, ktorý je zameraný na rozvíjanie občianskej identity študentov stredných a vysokých škôl.  Projekt má prispeť k väčšej citlivosti vo vnímaní chudoby, k zvyšovaniu solidarity voči marginalizovaným skupinám a v neposlednom rade aj k formovaniu zodpovedných, citlivých a kreatívnych osobností mladých ľudí. Všetky aktivity projektu sa uskutočnia 7. a 8. novembra 2013 v Divadle Pôtoň – Centre umenia a kreativity, Bátovce.

„Program obsahuje sériu umeleckých a diskusných podujatí, určených pre skupinu mladých ľudí žijúcich v nitrianskom kraji. Ústredným bodom projektu je prezentácia inscenácie Psota, ktorej tvorcovia sa na viacerých divadelných festivaloch, ale i na odborných diskusiách stretli s otázkami súvisiacimi so sociológiou, politikou a riešením danej témy zo strany kompetentných. Psota nezaujímala divákov len z pohľadu divadelných kritérií, ale predovšetkým vyvolávala občiansku zainteresovanosť, angažovanosť a potrebu rozprávať o nastolenom probléme. Riaditelia a dramaturgovia divadelných festivalov, teatrológovia a divadelní vedci otvárali neformálne diskusie na témy, ktoré inscenácia Psota pre divákov priniesla.“, hovorí o motivácii realizovať projekt dramaturg divadla Michal Ditte.

Diskusie, ktoré budú súčasťou programu, majú ambíciu prepájať súčasné umenie, sociológiu, divadelných tvorcov, aktivistov a terénnych sociálnych pracovníkov. Hosťami diskusií sú sociologička Lýdia Marosiová, riaditeľka občianskeho združenia Miesto v dome Ľubica Prištiaková, občianska aktivistka Viera Dubačová a teatrológ Miroslav Dacho.

Neodmysliteľnou súčasťou programu je repríza inscenácie Psota v réžii Ivety Ditte Jurčovej, ktorá bola minulý rok zaradená medzi najlepšie inscenácie divadelnej sezóny na Slovensku. „Brutálny príbeh sociálneho, emocionálneho a morálneho úpadku bežnej slovenskej rodiny vzbudzuje hrôzu, ale aj nádej a náhlu potrebu vzájomnosti a ľudskosti. Inscenácia Psota pomenúva a relativizuje zlo i dobro v monumentálne stiesnenej scéne z prázdnych chladničiek. Vychádza z terénneho výskumu, zo slovenských reálií, autentických príbehov a dokumentov z nedávnej minulosti. Inscenácia Psota uzatvára tému chudoby a hladu, ktorou sa tvorivý tím divadla zaoberal od roku 2010“, povedal o inscenácii dramaturg divadla Michal Ditte.

Do projektu Psota na Slovensku je zapojených viac než 130 študentov Gymnázia Andreja Vrábla z Levíc, Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

„Dlhodobým zámerom Divadla Pôtoň je reflektovať súčasné témy prostredníctvom umenia, odborných prednášok a neformálnych diskusií. Diváka nevnímame len ako pasívneho recipienta toho čo sa deje na javisku, ale ako partnera, ktorý má právo vstúpiť so svojím názorom do rozpravy na nastolenú tému.“, hovorí o vzťahu s divákmi umelecká šéfka a režisérka divadla Iveta Ditte Jurčová.

Projekt podporili Nadácia Intenda a Ministerstvo kultúry SR.

 

Harmonogram projektu nájdete tu.