Kontinuálna aktivita zameraná na rozvoj dramatického písania je zameraná na skupinu študentov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Pod vedením lektora Michala Ditteho sa uskutoční spolu 10 blokov 3 dňových workshopov (v období január – december 2013) zameraných na zber východiskového materiálu k dramatickému textu, výstavbu dramatickej situácie, tvorbu charakterov a typov postáv, narábaniu s retrospektívnym časom v dramatickom texte a hľadaniu aktuálnej spoločenskej témy pre novú drámu. Malá skupina (do 10 účastníkov) bude mať príležitosť osvojiť si základné princípy tvorby dramatického textu pod vedením skúseného mladého dramatika. Účastníci budú tvoriť svoje vlastné texty a v záverečnej fáze programu (december 2013) pripravíme inscenované čítanie všetkých vytvorených textov, ktoré režijne pripraví Iveta Ditte Jurčová v spolupráci s prizvanými hercami a spolupracovníkmi.