Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. Inscenácie divadla spájajú najmä spoločensky naliehavé témy a to, že ich realizácii predchádzajú terénne výskumy vo vybraných lokalitách Slovenska. Od roku 2008 prevádzkuje v obci Bátovce kultúrne a umelecké centrum, ktoré prezentuje súčasné umenie vo všetkých umeleckých odboroch a podporuje vznik umeleckých diel formou rezidenčných pobytov. Počas 6 rokov poskytlo divadlo priestor 42 rezidenčným skupinám. Divadlo Pôtoň sa dlhodobo zameriava na vzdelávanie. Okrem tradičných profesných workshopov realizuje množstvo projektov smerujúcich k rozvoju kritického myslenia mládeže, k vzdelávaniu publika a k budovaniu občianskej identity. Epicentrom vzdelávacích projektov je súčasné umenie a vytváranie vzťahu medzi umením, súčasnými témami a publikom, s presahmi k sociológii, histórii a etnografii. Za svoju činnosť získalo divadlo viacero ocenení a prezentovalo ju na mnohých festivaloch, panelových diskusiách a medzinárodných konferenciách. Od roku 2015 Divadlo Pôtoň prevádzkuje Kino*, ktorého dramaturgia sa zameriava najmä na európsku artovú a dokumentárnu tvorbu.

Divadlo Pôtoň chce neustále zlepšovať podmienky nielen pre vlastnú tvorbu, ale aj pre tvorbu umelcov, ktorí do Bátoviec cestujú za rezidenčnými pobytmi. Ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2%, prispejete tak na rekonštrukciu priestorov divadla a aj vďaka vám budeme môcť pracovať viac a lepšie.

Ďakujeme!

Naše údaje a postup:

Naše údaje (prijímateľ)

  • IČO: 37971361
  • DIČ 2022352827
  • Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • Názov: Divadlo Pôtoň
  • Sídlo: Bátovce 358, 935 03 BátovceČíslo účtu: SK37 7500 0000 0040 0326 9599

 

1. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. 2017. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

Postup krokov

2. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane.

Postup krokov

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


3. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO podľa tohto postupu krokov.

Ďakujeme.